Browsing: วัตถุอันตราย

แบตเตอรี่สำรอง และอุปกรณ์เครื่องใช้เข้าข่ายวัตถุอันตราย ที่ห้ามใส่ในกระเป๋าเช็คอิน

Items Prohibited from Checked Baggage การเดินทางเข้าออกทุกประเทศ ในปีนี้มีการกำหนดไม่ให้โหลดอุปกรณ์แบตเตอรี่สำรอง หรือ Power Bank ลงในกระเป๋าเช็คอิน เนื่องจากอาจจะเกิดเพลิงลุกไหม้ และก่อให้เกิดอันตรายกับเที่ยวบินนั้นๆได้ โดยเฉพาะทั้งขาเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น จะมีการตรวจกันอย่างเข้มงวด ดังนั้นหากมีแบตเตอรี่สำรอง ควรพกติดไว้กับตัว หรือใส่ไว้ในสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่อง หากเกิดปัญหาขึ้นมา จะสามารถรับมือได้อย่างทันการครับ ในกรณีที่โหลดเข้ากระเป๋าเช็คอินไปแล้ว ให้รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ระหว่างที่ทำการเช็คอิน…

Read More