Browsing: Shinjuku Terrace City

งานจัดแสดงไฟ Shinjuku Terrace City Illumination เริ่ม 15 พ.ย. – 22 ก.พ.

บริษัท Odakyu Group ได้จัดงานจัดแสดงไฟที่จะเชื่อมหลายพื้นที่ของ Shinjuku ให้กลายเป็นเมืองแห่งแสงไฟ บริเวณจาก Shinjuku West Exit HALC ไปจนถึง Shinjuku Southern Terrace โดยเรียกพื้นที่โซนนี้ว่า Shinjuku Terrace City  โดยงานจัดแสดงไฟจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ใช้ชื่อว่า SHINJUKU TERRACE…

Read More