Browsing: โกะเรียวคะคุ

Hakodate: ป้อมปราการรูปดาว Goryokaku

Goryokaku ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองฮาโกะดะเตะ การจะชมป้อมปราการแห่งนี้แบบทั่วถึงนั้น จะต้องขึ้นมาชมจากจุดชมวิวของหอคอยแห่งนี้ Goryokaku Tower 五稜郭タワー เป็นหอคอยเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1964 ในโอกาสฉลองปราสาทโกะเรียวคะคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ต่อมาได้มีการพัฒนากลายเป็นหอคอยที่ทันสมัยและเปิดบริการครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน 2006 ปัจจุบันหอคอยมีความสูง 107 เมตร…

Read More