Browsing: Mirai Tokyo

Toranomon Hills แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโตเกียว

HELLO, MIRAI TOKYO! โลกอนาคตของโตเกียวเริ่มต้นที่นี่ Toranomon Hills อาคารแห่งใหม่ล่าสุดของโตเกียวได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมาที่บริเวณ Toranomon ย่านธุรกิจใจกลางกรุงโตเกียวบริษัท Mori Building มีจินตนาการถึงโตเกียวในศตวรรษที่ 22 และได้รวบรวมไอเดียและความตั้งใจที่มุ่งมั่น จึงได้สร้าง Toranomon Hills  อาคารแห่งนี้ที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโตเกียวและพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของโตเกียวในอนาคต ทำความรู้จักกับ Toranomon สวัสดีครับทุกคนที่อยู่บนโลกปี…

Read More